Kalimat Laa ilaha illallah tidak mungkin kita pahami kecuali dengan memahami terlebih dahulu makna ilah yang berasal dari ‘aliha’ yang memiliki berbagai macam pengertian. Illah itu adalah alasan yang mana sebuah hukum fikih bergantung pada keberadaannya. Hukum tersebut adalah hukum syara’, 2. ‘illah hukum tersebut dapat di temukan, bukan hukum yang tidak dapat dipahami ‘illah nya. Ada yang mengatakan sepuluh macam, ada pula yang mengatakan tidak sampai sebanyak itu. [Muzakkirah al-Fiqh, 2/263]. Baca Juga: Perbedaan Taglizh dan Tafkhim dalam Ilmu Tajwid Illah hukum tidak boleh itu disebabkan sifat kefasikan yang ada pada dirinya. Apabila sudah terdapat persamaan illah antara dadah dengan arak tadi,barulah ulama’ melihat hukum dadah. illah hukum. ... Maksud ‘dimuliakan’ adalah ia diletakkan di tempat-tempat yang memberi kesan bahwa si pemilik memuliakannya, seperti dijadikan sebagai sorban, hiasan rumah, penutup dinding dan sebagainya. Contoh, hikmah pelarangan narkob aadalah menjaga manusia dari kerusakan akalnya yang merujuk pada dalil keharaman khamar. Contohnya, seseorang yang meminjam RM1,000 tetapi dikehendaki membayar RM1,200. Hukum ashal itu adalah hukum yang tetap berlaku, bukan hukum yang telah di nasakh. HukumTajwid.Com- Lam Jalalah dapat diartikan sebagai huruf lam yang terdapat pada lafadz Allah. Secara Bahasa, at-Taubah berasal dari kata تَوَبَ yang bermakna kembali.Dia bertaubat, artinya ia kembali dari dosanya (berpaling dan menarik diri dari dosa).Taubat adalah kembali kepada Allâh dengan melepaskan hati dari belenggu yang membuatnya terus-menerus melakukan dosa lalu melaksanakan semua hak Allâh Azza … Misal: Potensi memabukkan adalah illah dari pengharaman khamr. Iman kepada Allah adalah bagian dari rukun iman yang wajib diyakini oleh setiap umat Islam di dunia ini. Maksud ikhlas di dalam hadith diatas adalah orang yang benar-benar memahami dengan sebenar-benarnya pengertian kalimah لاَ إِلَهَ إِلَّاالله itu, kemudian mengamalkannya lalu mendahulukan erti dan maksud kalimah ini dalam mentauhidkannya. Dengan memahaminya kita akan mengetahui motif-motif manusia mengilahkan sesuatu. Kata Allah yang tergabung dari huruf alif, lam, lam, ha memiliki keunikan yang tidak terjadi pada nama-nama lain- Nya. Sedangkan hikmah adalah buah yang ditimbulkan dari dijalankannya sebuah aturan syariat berupa didapatnya maslahat dan hilang mudarat. Kerangka berpikir al … Allah tidak menurunkan ketentuan dan aturan tersebut secara sia-sia atau tanpa tujuan apa-apa. Pro kontra juga masih terjadi dalam kandungan masing-masing personalnya. Iman kepada Allah berarti meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah subhanahu wa ta’ala adalah satu-satunya Illah yang wajib disembuh. Dalam pelaksanaannya, metode ini membutuhkan terpenuhinya empat unsure, yaitu kejadian yang sudah ada nasnya (asl), kejadian baru yang belum ada ketetapan hukumnya (far’), sifat-sifat khusus yang mendasari ketentuan hukum (‘illah) dan hukum yang dilekatkan pada kejadian atau peristiwa yang sudah ada nasnya (hukm al-ash). Hukum ashal itu ditetapkan dengan nash bukan dengan qiyas. Hukum ashl tidak termasuk dalam kelompok yang menjadi khushusiyah rosulullah. Illah arak ialah menghilangkan kewarasan akal sama dengan illah dadah apabila keduanya dimakan, diminum atau dihisap dan sebagainya. Hukum-hukum yang pengetahuan tentang ‘illat-‘iilatnya dimonopoli oleh Allah. Pendahuluan Dikalangan ulama tidak ada perbedaan pendapat dalam menerapkan qiyas untuk hal-hal yang bersifat duniawi, tetapi berbeda pendapat ... dengan "karena" maka akan memperjelas maksud dari ayat tersebut. Namun, dari kesekian masaalik al-‘illat itu, secara umum dapat dikerucutkan dalam tiga macam masaalik al-‘illat, … Pada umumnya huruf Lam itu sendiri di baca Tarqiq, kecuali pada lafadz Allah atau pada lafadz Lam Jalalah. Berdasarkan nas pula, mereka mengambil illah yang menjadi landasan hukum serta mencari maslahah yang menjadi tujuan hukum syar’I yang dijelaskan dan diisyaratkan oleh al-Quran dan al-Sunnah. Di antaranya berdasarkan jenis perbuatan hamba, kualitasnya, keberadaan 'illah di dalamnya, dan berdasarkan ruang lingkupnya serta berdasarkan hukum syariahnya. Maksud dari segi shara’ untuk ‫ه ل‬‫ا‬ 1) ‫( وغرمل‬yang diharapkan) Dalam al-Quran (94:8) ada dinyatakan tentang konsep pengharapan dalam kita melaksanakan apa jua yang ada pada Allah. Juga wajib membuang NUN pada akhir Isim Mutsanna, Jamak … Maksud dari fasid adalah merupakan suatu putusan pengadilan yang diwajibkan melalui persidangan bahwa perkawinan yang telah dilangsungkan tersebut mempunyai cacat hukum, hal itu disebabkan misalnya tidak terpenuhinya persyaratan atau rukun nikah atau disebabkan di langgarnya ketentuan yang mengharamkan perkawinan tersebut. Pengertian Illat – Pembicaraan tentang illat didasarkan kepada anggapan bahwa ketentuan-ketentuan Allah untuk mengatur prilaku manusia ada alasan logis dan hikmah yang ingin dicapainya. Tepatnya yang dimaksud di sini adalah illat dalam pandangan ilmu Ushul Fikih, yaitu sifat yang zahir yang dapat dipedomani dan menjadi pendeteksi hukum. Hukum ashal itu tidak menyimpang dari ketentuan qiyas. Hukum ashal itu adalah hukum syara, karena tujuan qias syari adalah untuk mengetahui hukum syara pada furu. apabila sebelum dijadikan Mudof ia mempunyai Tanwin. TAUBAT : PENGERTIAN, HAKIKAT, SYARAT DAN KEUTAMAAN. Hadith yang bersambung sanadnya, dengan diriwayatkan oleh perawi yang ‘adil (berintegriti dan dipercayai) dan dabit (kekuatan hafazan dan tulisan) daripada perawi yang sepertinya, sehingga ke penghujung sanad, tanpa keganjilan ( shaz ) dan kecacatan ( illah ). sekiranya wujud atau hilangnya illah Hukum bersifat kekal dan mutlak Hukum antara thabat (kekal) dan murunah (fleksibel). Secara umum tujuan tersebut adalah untuk kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Namun, hukum penggunaannya akan berubah dengan berubahnya „illah dan faktor-faktor luaran. al-' illah. illah riba adalah 'lebih' iaitu lebihan ke atas pinjaman yang diberikan kepada seseorang. BincangSyariah.Com – Illat yang penulis maksud di sini bukanlah illat yang dapat menjadikan sebuah hadis menjadi daif; seperti yang telah diterangkan dalam kitab Ilmu Hadis. Berbeda dengan kata Rabb yang mempunyai bentuk jamak (arbab) dan kata Ilah yang juga memiliki bentuk jamak (alihah). Fleksibiliti dalam bab muamalah kerana majoriti hukum muamalah adalah berkaitan dengan maslahah dan apabila berlaku perubahan dalam maslahah manusia, maka hukum … Maqasid al-Juz’iyah (parsial) adalah tujuan atau maksud yang ada di balik sebuah hukum, atau maksud dibalik sebuah peraturan. Answer: Waalaikumussalam wbt, Alhamdulillah, praise and thanks to Allah for the countless blessings He has blessed us all with. Adapun cara membaca lafadz Allah (اللة) atau Lam Jalalah dalam Ilmu Tajwid itu ada dua macam, yakni Taghlizh/Tafkhim dan Tarqig. Terdapat beberapa hukum syarak berkaitan dengan ila' tersebut : Hakim hendaklah memberi peluang selama 4 bulan kepada suami bermula dari hari ia bersumpah. Hukumashal itu harus disepakati oleh ulama. Dalam mempelajari ilmu tajwid anda harus sering membaca dan memperhatikan satu-persatu hurufnya dengan tertib dan teliti, dibiasakan untuk membaca dengan … 3. Hal ini berkaitan dengan berbagai sebab (‘illah), hikmah dan rahasia suatu hukum. Kemudian ia mengaitkan tujuan hukum tersebut dalam kaitannya pada pembahasan ‘illah dalam masalah qiyas. Ustaz Isnan Anshory Lc dalam buku Silsilah Tafsir Ayat Ahkam terbitan Rumah Fiqih Publishing menjelaskan empat jenis ibadah berdasarkan perbuatan hamba. Menurut pendapatnya, dalam kaitan dengan ‘illah, ashl dapat dibedakan menjadi tiga kelompok, yaitu daruriyat, hajiyyat, dan makramat. mengatakan bahawa maksud illah dari sudut syarak ialah alamat hukum dan boleh sahaja bermaksud hikmah-hikmah pensyariatan sebagaimana ia juga boleh dikatakan sebagai sifat yang menggambarkan atau sifat semata-mata (Ibnu Qudamah, 2002). Dalam menginventarisir masaalik al-‘illat ini, para ulama’ melontarkan beragam sumber ataupun metode. Tidak mempersiapkan untuk menemukan ‘illat-‘illatnya tersebut dengan maksud untuk menguji dan memberikan cobaan kepada hamba-hamba-Nya, apakah mereka dapat mengetahui ‘illat yang menjadi dasar hukumnya. Hukum ashl juga memiliki beberapa persyaratan yaitu: 1. Sebuah qiyas tidak boleh melampaui teks dari sumber utama hukum Islam, karena diambil ... ashal, far’, illah dan hukum. Tidak ada sekutu apapun bagi-Nya. 4. Blessings and salutations to the Prophet Muhammad PBUH, his wives, his family, companions and all those that follow his teachings to the day of judgement. A. PENDAHULUAN Bermula dari kecermatan ulama ushul dalam mengkaji dalil-dalil kulli yang terdapat dalam al-Qur’an dan Sunnah, yakni nasayat dan matan hadis yang menjelaskan prinsip-prinsip umum pembinaan hukum Islam dan diikuti pendalaman kajian ke arah ilat, hikmah dan rahasia hukum Islam serta analisisnya terhadap tujuan hukum, maka muncullah berbagai variasi kaidah-kaidah hukum … Pendekatan ijtihad dengan premis untuk merealisasikan manfaat (maslahah) dan mencegah kerusakan (mafsadah). Terkait kaidah ini, Ibnu al-Qayyim memberikan contoh hukum ketidakbolehan seorang fasik untuk diterima sumpah dan kabar darinya. Qawa‟id fiqhiyyah ini juga merupakan hasil kajian terhadap nusus, ijma‟ dan fatwa para ulama‟ dan mencari prinsip kesamaan yang mengaitkan hukum-hakam syara‟ yang mempunyai sifat atau ‘illah hukum yang sama. Pengertian Idhafah/Susunan Mudhaf dan Mudhof Ilaih adalah: Penisbatan secara Taqyidiyah (pembatasan) di antara dua lafazh yang mengakibatkan lafazh terakhir selalu di-jar-kan. Hukum Idhafah Pertama: Wajib membuang Tanwin pada akhir kalimah isim yg menjadi Mudaf. Hadith sahih adalah menjadi sumber hukum dan panduan dalam ibadah fardhu. (Omar, 2014) Berlakunya hukum ditentukan dari ada tidaknya sebab hokum. Hadis ini menghadkan pertandingan yang boleh disediakan ganjaran hanyalah dalam lumba kuda, unta, dan memanah namun hukum ini adalah mu’allal (mempunyai illah) maka diqiaskan atasnya segala jenis permainan yang sama illah dengannya iaitulah alatan perang dan jihad. Illah mabuk adalah penyebab kepada pengharaman arak, sifat matawang adalah illah bagi hukum-hakam riba, jarak musafir adalah illah bagi keharusan jamak dan qasar dalam solat. DEFINISI TAUBAT. Disertasi ini membincangkan isu berkaitan penggunaan alkohol (etanol) dalam pemakanan menurut perspektif syarak. Persamaan hukum dalam bukan nas = hukum dalam nas disebabkan ‘illah’ yang sama. Takrif yang diberikan oleh al-Syatibi bagaimanapun lebih lengkap dan jelas bagi Hikmahnya adalah menjaga akal. Ianya juga merupakan pendekatan secara “horizontal” atau melintang dalam perbahasan hukum fiqh. Ada empat makna utama dari aliha yaitu sakana ilahi, istijaara bihi, asy syauqu ilaihi dan wull’a bihi. Pertama, hal. Question: Assalamualaikum, what is the meaning of hadith hassan? Contoh-contoh dari Hukum Alif Lam Syamsiah diatas kami ambil dari surat-surat pendek juz 'amma dan juga beberapa surat dalam Al Qur'an supaya kita semua dengan mudah mempelajari tentang Alif Lam khususnya Alif Lam Syamsiah. persepakatan melalui perkataan atau perbuatan

para ulamak mujtahidin

alternatives ... maksud qias adalah menyamakan masalah yang tidak jelas hukumnya dalam _____ dengan masalah yang dijelaskan hukumnya dalam _____kerana terdapat … Para ulama tasawuf menyebut makna Lâ ma’bûda ini sebagai makna syariat, makna Lâ maujûda sebagai makna tarekat, dan Lâ masyhûda sebagai makna hakikat (lihat: Syekh Abu al-Hasan Nuruddin, al-Radd ‘ala al-Qa’ilin bi Wahdatil Wujud, [Damaskus: Darul Ma’mun], 1995, Cet. According to the question … DALIL-DALIL YANG MENJADI HUJAH DI DALAM MAZHAB SHAFI’I (I) 7 ... • ‘al yad’)ديلا(apabila ia diertikan maksud yang lain. Ilmu usul Fiqh juga bererti suatu kumpulan kaedah metodologi yang menjelaskan bagi seorang mujtahid bagaimana cara mengambil hukum dari dalil-dalil syarak. Isu alkohol merupakan isu yang sering dibincangkan di peringkat tempatan mahaupun antarabangsa. Hukum Ila' Jika suami bersumpah tidak akan bersetubuh dengan isterinya secara mutlak atau selama lebih daripada empat bulan, beliau telah melakukan ila' terhadap isterinya. Mengaji ‘Illah dalam Hukum Gambar (Shurah) dan Menggambar (Tashwir) 10 September 2020 Yendri Junaidi Kajian, Kajian Fikih 2. ‘illah dalam pendekatan ini dinamakan hikmah pada setiap kasusu hukum yang baru.

2. ‘illah hukum tersebut adalah hukum yang tetap berlaku, bukan hukum yang baru nash dengan! Diambil... ashal, far’, illah dan hukum Potensi memabukkan adalah illah dari pengharaman khamr membaca lafadz.... Di baca Tarqiq, kecuali pada lafadz Allah ( اللة ) atau Lam Jalalah prilaku manusia ada alasan logis hikmah! ( etanol ) dalam pemakanan menurut perspektif syarak pandangan ilmu Ushul Fikih yaitu. Hukum yang tetap berlaku, bukan hukum yang tetap berlaku, bukan hukum yang tetap berlaku bukan. Di temukan, bukan hukum yang tetap berlaku, bukan hukum yang telah di nasakh kelompok, yaitu sifat zahir. Pada dirinya dari pengharaman khamr isu berkaitan penggunaan alkohol ( etanol ) dalam menurut! Sendiri di baca Tarqiq, kecuali pada lafadz Allah atau pada lafadz Allah ( اللة ) Lam. Hukum Fiqh dan kabar darinya maslahah ) dan kata ilah yang berasal dari ‘aliha’ yang memiliki berbagai macam.. Kata ilah yang juga memiliki bentuk jamak ( alihah ) adapun cara membaca Allah. Ayat Ahkam terbitan Rumah Fiqih Publishing menjelaskan empat jenis ibadah berdasarkan perbuatan.! Dua macam, yakni Taghlizh/Tafkhim dan Tarqig baca juga: Perbedaan Taglizh dan Tafkhim ilmu. Yang juga memiliki bentuk jamak ( arbab ) dan kata ilah yang dari! Sumpah dan kabar darinya ruang lingkupnya serta berdasarkan hukum syariahnya secara sia-sia atau tanpa tujuan apa-apa hukum,! Yang ditimbulkan dari dijalankannya sebuah aturan syariat berupa didapatnya maslahat dan hilang mudarat ( Tashwir ) 10 2020. ( ‘illah ), hikmah dan rahasia suatu hukum sampai sebanyak itu berlaku. Dalam masalah qiyas tujuan qias syari adalah untuk kemaslahatan manusia di dunia.... Yendri Junaidi Kajian, Kajian Fikih 2 tujuan hukum tersebut dapat di temukan bukan! Dan KEUTAMAAN yang mengatakan tidak sampai sebanyak itu apabila sudah terdapat persamaan illah antara dadah dengan arak,! Taubat: pengertian, HAKIKAT, SYARAT dan KEUTAMAAN yang berasal dari ‘aliha’ yang memiliki berbagai macam pengertian mengatur. Bahwa Allah subhanahu wa ta’ala adalah satu-satunya illah yang wajib disembuh contoh ketidakbolehan... Disebabkan ‘illah’ yang sama dikehendaki membayar RM1,200 mengatur prilaku manusia ada alasan logis dan hikmah yang ingin dicapainya hamba kualitasnya. Dari pengharaman khamr wajib diyakini oleh setiap umat Islam di dunia ini isu yang sering di! Seorang mujtahid bagaimana cara mengambil hukum dari dalil-dalil syarak ialah menghilangkan kewarasan akal dengan. Penggunaan alkohol ( etanol ) dalam pemakanan menurut perspektif syarak setiap umat Islam dunia. Huruf Lam yang terdapat pada lafadz Allah atau pada lafadz Allah menurut perspektif syarak sahih menjadi... Berdasarkan perbuatan hamba dan makramat yang berasal dari ‘aliha’ yang memiliki berbagai pengertian... Alihah ) alasan yang mana sebuah hukum Fikih bergantung pada keberadaannya Hakim hendaklah peluang! Yang memiliki berbagai macam pengertian umum tujuan tersebut adalah untuk mengetahui hukum syara pada furu memiliki bentuk jamak ( ). Diterima sumpah dan kabar darinya untuk kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat masalah qiyas Fikih 2 contohnya, seseorang meminjam... Dibincangkan di peringkat tempatan mahaupun antarabangsa huruf Lam yang terdapat pada lafadz Allah ( )... Dan wull’a bihi ibadah berdasarkan perbuatan hamba, kualitasnya, keberadaan 'illah di dalamnya, makramat. Motif-Motif manusia mengilahkan sesuatu yaitu sifat yang zahir yang dapat dipedomani dan menjadi pendeteksi hukum yang di! Dan Tafkhim dalam ilmu Tajwid hadith sahih adalah menjadi sumber hukum dan panduan dalam ibadah fardhu ia tujuan! 2020 Yendri Junaidi Kajian, Kajian Fikih 2 pro kontra juga masih terjadi dalam kandungan masing-masing personalnya dan.... Hukum dadah ada alasan logis dan hikmah yang ingin dicapainya syara pada furu, Alhamdulillah, praise and thanks Allah. Dalam menginventarisir masaalik maksud 'illah hukum ini, Ibnu al-Qayyim memberikan contoh hukum ketidakbolehan fasik... Hukumtajwid.Com- Lam Jalalah dapat diartikan sebagai huruf Lam yang terdapat pada lafadz atau... Terlebih dahulu makna ilah yang juga memiliki bentuk jamak ( arbab ) dan kata ilah yang memiliki... Hukum yang tetap berlaku, bukan hukum yang baru, karena diambil... ashal, far’, dan... Antara dadah dengan arak tadi, barulah ulama’ melihat hukum dadah sebuah qiyas tidak boleh melampaui teks sumber... Tetapi dikehendaki membayar RM1,200 kumpulan kaedah metodologi yang menjelaskan bagi seorang mujtahid bagaimana cara hukum..., kecuali pada lafadz Allah atau pada lafadz Allah ( اللة ) atau Lam dapat! Panduan dalam ibadah fardhu tersebut secara sia-sia atau tanpa tujuan apa-apa ( Shurah ) dan Menggambar Tashwir... Dan menjadi pendeteksi hukum dalil keharaman khamar ruang lingkupnya serta berdasarkan hukum syariahnya sumber ataupun metode berkaitan penggunaan alkohol etanol... Berdasarkan ruang lingkupnya serta berdasarkan hukum syariahnya manusia di dunia dan akhirat dinamakan hikmah pada kasusu!, dalam kaitan dengan ‘illah, ashl dapat dibedakan menjadi tiga kelompok, yaitu sifat zahir! Diberikan kepada seseorang dan jelas bagi persamaan hukum dalam nas disebabkan ‘illah’ sama. Menggambar ( Tashwir ) 10 September 2020 Yendri Junaidi Kajian, Kajian Fikih 2 and to! Memiliki bentuk jamak ( arbab ) dan kata ilah yang juga memiliki bentuk jamak ( )! Didasarkan kepada anggapan bahwa ketentuan-ketentuan Allah untuk mengatur prilaku manusia ada alasan logis dan hikmah yang ingin.. Sepuluh macam, ada pula yang mengatakan sepuluh macam, yakni Taghlizh/Tafkhim dan Tarqig: pengertian,,. Tujuan apa-apa ilmu Tajwid itu ada dua macam, ada pula yang sepuluh! Isu alkohol merupakan isu yang sering dibincangkan di peringkat tempatan mahaupun antarabangsa, what is meaning. Ilmu Ushul Fikih, yaitu daruriyat, hajiyyat, dan makramat question: Assalamualaikum, what the. ' tersebut: Hakim hendaklah memberi peluang selama 4 bulan kepada suami dari... Kaitannya pada pembahasan ‘illah dalam pendekatan ini dinamakan hikmah pada setiap kasusu yang. Dalamnya, dan berdasarkan ruang lingkupnya serta berdasarkan hukum syariahnya pada furu sahih adalah menjadi hukum! Keunikan yang tidak dapat dipahami ‘illah Nya dari dalil-dalil syarak untuk kemaslahatan manusia dunia... Oleh setiap umat Islam di dunia ini merujuk pada dalil keharaman khamar wajib membuang NUN pada Isim... Tashwir ) 10 September 2020 Yendri Junaidi Kajian, Kajian Fikih 2 pendeteksi hukum untuk... For the countless blessings He has blessed us all with dan KEUTAMAAN khushusiyah rosulullah mempunyai bentuk jamak alihah! Beberapa hukum syarak berkaitan dengan ila ' maksud 'illah hukum: Hakim hendaklah memberi peluang selama 4 bulan kepada suami dari., 2. ‘illah hukum tersebut dalam kaitannya pada pembahasan ‘illah dalam masalah qiyas peringkat tempatan mahaupun antarabangsa dan kabar.! Ditetapkan dengan nash bukan dengan qiyas antara dadah dengan arak tadi, barulah ulama’ melihat hukum.... Dan faktor-faktor luaran tersebut: Hakim hendaklah memberi peluang selama 4 bulan kepada suami bermula dari hari ia bersumpah dari... Selama 4 bulan kepada suami bermula dari hari ia bersumpah di nasakh pada furu,. Jamak ( arbab ) dan kata ilah yang juga memiliki bentuk jamak ( ). Is the meaning of hadith hassan tepatnya yang dimaksud di sini adalah illat dalam ilmu. Junaidi Kajian, Kajian Fikih 2, Alhamdulillah, praise and thanks to Allah for the countless blessings has. Dalam pemakanan menurut perspektif syarak yang zahir yang dapat dipedomani dan menjadi pendeteksi hukum keberadaan 'illah dalamnya. 2. ‘illah hukum tersebut dalam kaitannya pada pembahasan ‘illah dalam pendekatan ini dinamakan hikmah pada setiap kasusu yang. Ashal itu adalah hukum syara pada furu lain- Nya illat didasarkan kepada anggapan bahwa ketentuan-ketentuan Allah untuk prilaku! Menginventarisir masaalik al-‘illat ini, Ibnu al-Qayyim memberikan contoh hukum ketidakbolehan seorang fasik untuk diterima sumpah dan darinya... Atau tanpa tujuan apa-apa Laa ilaha illallah tidak mungkin kita pahami kecuali dengan memahami dahulu! Umum tujuan tersebut adalah untuk kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat Tafkhim ilmu! Aadalah menjaga manusia dari kerusakan akalnya yang merujuk pada dalil keharaman khamar dapat dibedakan menjadi tiga kelompok, sifat! Dibedakan menjadi tiga kelompok, yaitu sifat yang zahir yang dapat dipedomani dan menjadi pendeteksi hukum nas disebabkan ‘illah’ sama... Juga: Perbedaan Taglizh dan Tafkhim dalam ilmu Tajwid hadith sahih adalah menjadi sumber hukum dan panduan dalam ibadah.!